ATT DWAR IS-SIGURTA SOCJALI (KAP. 318)

Regolamenti tal-2018 dwar Rati ghal Servizzi Residenzjali Finanzjati mill-Istat

BIS-SAHHA tas-setghat moghtija bl-artikoli 84, 93 u 131 ta’ 1- Att dwar is-Sigurta Socjali, hawn izjed ‘tl quddiem imsejjah “1-Att”, il-Ministru ghall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjeta Socjali, bi ftehim mal-Prim Ministru, ghamel dawn ir-regolamenti li gejjin:

 1. Titolu u bidu fis-sehh.
  (1) It-titolu ta’ dawn ir-regolamenti hu Regolamenti tal- 2018 dwar Rati ghal Servizzi Residenzjali Finanzjati mill-Istat.

  (2) Dawn ir-regolamenti ghandhom jitqiesu li dahlu fis-sehh fid-9 ta’ April, 2018.

 2. Livell ta’ trattament.
  (1) Kull resident ta’ –
  (a) servizz residenzjali finanzjat mill-istat ghall-kura u 1-benesseri tal-anzjani; jew

  (b) xi istituzzjoni ohra finanzjata mill-istat fejn minkejja 1-fatt li l-persuna tkun intbaghtet mill-isptar ghal ragunijict medici, dik il-persuna tibqa’ hemm bhala resident, ghandu jikkontribwixxi lill-Gvern talli jzommu u jmantnih, ammont ta’ flus skont id-dispozizzjonijict ta’ dawn ir-regolamenti, skont ma hawn specifikat hawn izjed ‘il quddiem.

  (2) L-ammont li jithallas minn dak ir-resident bhala parti mill- kontribuzzjoni ikun jiddependi mil-livell ta’ trattament li dak ir- resident ikun qieghed jircievi, u ghall-finijiet ta’ dawn ir-regolamenti il-livell ta’ trattament ghandu jitqies bhala:-

  (a) Trattament tal-livell 1, fejn jigi provdut servizz residenzjali bi trattament biss baziku u minimu; jew

  (b) Trattament tal-livell 2, fejn is-servizz residenzjali provdut ikun jinkludi dak il-livell ta’ trattament li jkun imur 1il hinn minn trattament baziku u minimu kif ¢ertifikat mill-Grupp Interdixxiplinari ta’ Valutazzjoni fi hdan id-Dipartiment ghas- Servizzi ghall-Anzjani u ghall-Komunita.

 3. Rati ta’ hlas.
  (1) Kull resident li qabel it-3 ta’ Jannar 2004, diga kien f’servizz residenzjali finanzjat mill-Istat u kien qed jircievi Trattament tal-livell 1, skont ir-regolament

  2(2)(a), ghandu jikkontribwixxi 60% minn kull pensjoni, ghajnuna so¢jali u bonus li jircievi, nett mit-taxxa fuq l-income, u 60%, minn kull qliegh iehor li jkun ir¢éieva matul is- sena kalendarja minnufih qabel is-sena li fiha |-istima ta’ qliegh bhal dak issir ghall-finijiet ta’ dawn ir-regolamenti, nett mit-taxxa fuq 1-income:

  Izda 1-kontribuzzjoni totali ma ghandhiex teccedi €24.46 kull jum, jew tkun wahda tali li thalli lil dak ir-resident b’ingas minn €1,397.62 fis-sena ghad-dispozizzjoni tieghu.

  (2) Kull resident li qabel it-3 ta’ Jannar 2004 diga kien f’xi residenzjali, u kien qed jircievi trattament tal-livell 2, skont ir- regolament

  2(2)(b), ghandu jikkontribwixxi 80% minn kull pensjoni, ghajnuna so¢jali u bonus li jircievi, nett mit-taxxa fuq l-income, u 60% minn kull qlicgh iehor li jkun ircieva matul is-sena kalendarja minnufih qabel is-sena li fiha ssir 1-istima ta’ qliegh iehor bhal dak ghall-finijiet ta’ dawn ir-regolamenti, nett mit-taxxa fuq l-income:

  Izda 1-kontribuzzjoni totali ma ghandhiex te¢¢edi €31.45 kull jum, jew tkun wahda tali li thalli dak ir-residenti b’inqas minn €1,397.62 fis-sena ghad-dispozizzjoni tieghu.

  (3) Kull resident li sar resident ta’ servizz residenzjali bhal dak fi jew wara it-3 ta’ Jannar 2004, u li jkun qieghed jircievi trattament al-livell 1, skont ir-regolament 2(2)(a), ghandu jikkontribwixxi 60% minn kull pensjoni, ghajnuna so¢jali u bonus li jircievi, nett mit-taxxa fuq l-income, u 60% minn kull qliegh iehor ricevut matul is-sena kalendarja minnufih qabel is-sena li fiha 1-istima ta’ qliegh ichor bhal dak issir ghall-finijiet ta’ dawn ir-regolamenti, nett mit-taxxa fuq 1- income:

  Izda dik il-kontribuzzjoni li ssir mir-resident ma ghandhiex tkun wahda tali li thalli lir-resident b’inqas minn €1,397.62 fis-sena ghad-dispozizzjoni tieghu.

  (4) Kull resident li jsir resident ta’ servizz residenzjali bhal dak fi jew wara it-3 ta’ Jannar 2004, u li jkun qed jircievi trattament tal-livell 2, skont ma hu specifikat hawn qabel, ghandu jikkontribwixxi 80% minn kull pensjoni, ghajnuna so¢jali u bonus li jircievi, nett mit-taxxa fuq l-income, u 60% ta’ kull qliegh iehor li jir¢ievi matul is-sena kalendarja minnufih qabel is-sena li fiha 1-istima ta’ qliegh ichor bhal dak issir ghall-finijiet ta’ dawn ir-regolamenti nett mit-taxxa fuq 1- income.

  B’dan illi dik il-kontribuzzjoni li ssir mir-resident ma ghandhiex tkun wahda tali li thalli lir-resident b’inqas minn €1,397.62 fis-sena ghad-dispozizzjoni tieghu.

  (5) Kull resident li jsir resident ta’ servizz residenzjali bhal dak li jkun qed:
  (a) jircievi trattament tal-livell 1, skont ir-regolament

  2(2)(a), ghandu jikkontribwixxi 40% minn kull pensjoni, ghajnuna so¢jali u bonus li jircievi, nett mit-taxxa fuq l-income, u 40% ta’ kull qliegh iehor li jircievi matul is-sena kalendarja minnufih qabel is-sena li fiha 1-istima ta’ qliegh iehor bhal dak issir ghall-finijiet ta’ dawn ir-regolamenti nett mit-taxxa fuq 1- income, jekk tali resident jirritorna lura il-proprjeta residenzjali li kienet mikrija lilu mill-Awtorita tad-Djar meta jsir resident ta’ servizz residenzjali bhal dak; u

  (b) jircievi trattament tal-livell 2, skont ir-regolament

  2(2)(a) ghandu jikkontribwixxi 60% minn kull pensjoni, ghajnuna so¢jali u bonus li jircievi, nett mit-taxxa fuq l-income, u 40% ta’ kull qliegh iehor li jircievi matul is-sena kalendarja minnufih qabel is-sena li fiha 1-istima ta’ qliegh iehor bhal dak issir ghall-finijiet ta’ dawn ir-regolamenti nett mit-taxxa fuq 1- income, jekk tali resident jirritorna lura il-proprjeta residenzjali li kienet mikrija lilu mill-Awtorita tad-Djar meta jsir resident ta’ servizz residenzjali bhal dak.

  (6) Ghall-finijiet ta’ dawn ir-regolamenti meta dak ir-resident ikun persuna mizzewéga u tkun tezisti l-komunjoni tal-akkwisti bejn il- mizzewgin, il-frazi kull qliegh ichor ghandha fkull kaz tinkludi nofs il-qliegh li jghaddi fil-komunjoni tal-akkwisti.

  (7) Fejn skont l-artikolu 96 tal-Att il-hlasijict ta’ benefic¢ji taht dak 1-Att jingasmu bejn il-mizzewgin, kull riferenza ghal pensjoni, ghajnuna socjali, a/lowance u bonus fil-paragrafi hawn qabel ta’ dawn ir-regolamenti ghandha titqies bhala li ma tinkludix dik il-parti ta’ dik il-pensjoni, ghajnuna so¢jali, allowance jew bonus |i jithallas lill- konjugi tar-resident skont l-imsemmi artikolu 96.

 4. Kalkolu ta’ mezzi ghall-fini li tigi stabbilita 1-kontribuzzjoni dovuta minn resident.
  Meta jsir il-kalkolu ghall-finijiet li tigi stabbilita 1-kontribuzzjoni dovuta minn resident skont ir-regolament 3, ghandhom jitqiesu:-
  (a) il-valur ta’ kull proprjeta (eskluza d-dar ta’ residenza) li tkun, jew tista’ tkun, investita jew li tkun ged tintuza bi profitt, eskluza 1-ghamara, il-gojjellerija u affarijiet personali ohra:

  Izda 1-valur ta’ kull proprjeta immobbli urbana li jittiched ghal dawn il-finijiet ghandu jkun ittrattat bhala li jipprovdi qligh fis-sena ekwivalenti ghal 54% tal-valur kapitali tieghu;

  (b)  kull qligh miksub minn flus mgeghdin fil-bank, attiv likwidu, depoziti ghal xi zmien, bonds, stocks, ishma u titoli ohra;

  (¢) kull pensjoni, beneficcju, ghajnuna socjali, bonus jew allowance kemm jekk dik il-pensjoni, benefi¢cju, ghajnuna, bonus jew allowance jkunu kemm jekk ma jkunux imhallsa taht 1-Att;

  (d) kull qligh iehor jew privilegg li jkun qieghed jew li jista’ jigi ri¢evut jew gawdut minn dak resident, u ghal dan 1- ghan ghandu jinkludi kull qligh jew privilegg li r-resident ikun direttament jew indirettament cahhad lilu nnifsu minnhom biex il-kontribuzzjoni dovuta tieghu skont dawn ir-regolamenti tigi stmata b’rata iktar baxxa.

 5. Servizz Residenzjali Finanzjat mill- Istat u Istituzzjoni Finanzjata mill- Istat li homa specifikati.
  Skont id-dispozizzjonijiet tal-artikolu 93 tal-Att, u ghall- finijiet tar-regolament 2, dawn 1-istituzzjonijiet li gejjin qeghdin jigu specifikati ghall finijiet hawn qabel imsemmija:-

  Residenza San Vincenz de Paule
  Is-Swali Gerjatrici u Residenza Sant’Anna fl-Isptar Generali ta’
  Ghawdex
  Sptar Monte Carmeli
  Sptar Sir Paul Boffa
  Sptar San Luqa
  Sptar Generali ta’ Ghawdex

  1l-Hostels ghall-Anzjani li hemm gewwa:
  Cospicua
  Floriana
  Gzira
  Mosta
  Msida
  Mtarfa
  Zejtun; u kull sodda finanzjata mill-Istat fresidenzi jew istituzzjonijict ghall- anzjani li ma jkunux ta’ |-istat li jistghu jigu kkuntrattati mill-Gvern.

 6. Jirrevoka S.L. 318.13.
  Ir-Regolamenti dwar Rati ghal Servizzi Residenzjali Finanzjati mill-Istat qeghdin b’dawn jigu rrevokati.